Titulat Superior en Naturopatia

Titulat Superior en Naturopatia

DIRIGIT A

A tota persona que desitgi formar-se en una professió de futur basada en un sistema de salut natural i integral, que se centra en la prevenció i ajuda a l’autocuració, reequilibrant tots els sistemes del cos humà (físic, emocional, espiritual i bioenergètic).

Cal estar en possessió del títol de batxiller o equivalent, una titulació de Formació Professional de Grau Superior o prova d’accés a la universitat.

QUÈ APRENDRÀS

L’alumne serà format en totes les matèries que especifica el pla d’estudis, per poder exercir professionalment com Naturòpata.

Es recomana consultar el Pla d’Estudis 2016-2020 que es troba a l’apartat “Continguts”, per ampliar informació.

COM HO APRENDRÀS

Els continguts d’aquesta formació els cursaràs a través del nostre Campus Virtual i classes presencials.

 • Al Campus Virtual trobaràs: material didàctic en format digital,presentacions en Power Point de les classes presencials, continguts addicionals elegits minuciosament pel professorat (vídeos, articles, enllaços i qualsevol altre material disponible a la xarxa i propi que complementi la formació), autoavaluacions (exàmens en línia elaborats per cada professor perquè l’alumne treballi la matèria en profunditat) i exàmens.
 • Classes presencials ja siguin teòriques o pràctiques que et permetran interactuar amb els professors i altres alumnes, aprofundint en els continguts de cada matèria.
 • Classes pràctiques realitzades entre els alumnes.
 • Pràctiques clíniques (3r i 4t) realitzades amb pacients reals en les Clíniques Universitàries 
 • Lliurament de material (vademècum, mostres, etc.) de laboratoris de referència.
 • Visites a fàbriques i laboratoris del sector.

ACREDITACIÓ QUE S’OBTÉ

Un cop superada la formació i un examen final al RCU, es lliurarà als alumnes un certificat d’estudis, on es reflectirà la qualificació final obtinguda, les matèries cursades, les dates d’inici i acabament i el nombre de crèdits (240 crèdits) i el títol (Titulat Superior en Naturopatia), signat per les autoritats acadèmiques competents del RCU, en els quals en compliment de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i de la seva normativa de desplegament, es farà constar que el títol no té caràcter oficial, sinó un títol propi i privat del RCU A més es lliurarà diploma acreditatiu expedit per Philippus – DOLMEN SALUT, detallant els continguts cursats i el total d’hores lectives.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE NATUROPATIA

Una de les possibles definicions de Naturopatia seria: sistema aplicat el propòsit és la conservació funcional de l’estat de salut, i cooperar en la seva restauració quan escaigui, evitant les causes originàries i secundant les pautes de reequilibri que a aquest efecte promou de manera totalment fisiològica la naturalesa de l’individu.

El seu objecte d’estudi és la naturalesa de l’estat de salut en l’ésser humà. El com i per què una persona resta sana.

Històricament el criteri naturista considera l’ésser humà com una part integrant de la natura i promou el respecte als seus cicles com a forma preferent de mantenir, prevenir i recuperar la salut.

A Espanya, igual que en altres països, el Criteri Naturista pot ser aplicat per metges amb formació addicional en la matèria (metges naturistes) o per Naturòpates, convivint en harmonia i tenint clar que els Naturòpates no tenen les competències pròpies de la medicina.

Alguns dels conceptes i principis que incorporen una visió global, holística i sistèmica de les coses, i que per la seva simplicitat s’han perdut i diluït són:

 • La ciència és un instrument de coneixement i no de poder. L’objectiu de l’estudi de la natura és el de tenir els coneixements adequats per a adaptar-nos el millor possible al seu ritme i així poder millorar com a persones, tant a nivell físic, com emocional i espiritual.
 • L’ésser humà forma part d’un tot. Ésser humà i medi ambient s’influeixen mútuament. En l’equilibri d’aquesta relació està la vida. Cuidar i respectar el nostre entorn és cuidar la nostra salut. La millor manera de prevenir, recuperar i mantenir la salut és respectar els cicles de la natura.
 • El poder curatiu de la Implica el reconeixement d’una capacitat inherent a l’organisme per a establir, mantenir i recuperar la salut. El procés de curació és ordenat i intel·ligent, la natura cura mitjançant la força vital que té una tendència a recuperar l’estat d’equilibri – homeòstasi.
 • Una de les tasques delnaturòpata és facilitar a cada persona el camí per desenvolupar la capacitat de cuidar-se, identificant i eliminant obstacles perquè l’energia  vital del malalt trobi el camí de la curació.
 • Recursos terapèutics respectuosos amb la natura.
 • Objectiu prioritari per no perjudicar.
  • Utilitzar mètodes i substàncies terapèutiques que evitin el risc d’efectes secundaris o perjudicials, prioritzant la innocuïtat de la rapidesa de resultats.
  • Evitar, sempre que sigui possible, la supressió de símptomes.
  • Reconèixer i respectar el procés de curació individual.
  • La tasca del professional no sempre és intervencionista.
 • L’educació i promoció de la salut amb mètodes naturals
 • Tractar la totalitat de la persona. Individualitzar el tractament.
 • Per això es diu que elnaturòpata treballa amb un criteri holístic. La malaltia s’entén com un procés, més que un estat, i la seva aparició no un principi sinó el final d’una desviació  patològica de lenta i llarga durada.
 • El manteniment de la salut és la millor prevenció. La prevenció és la millor cura.
Las casillas marcadas con * son obligatorias

Pídenos más información

/*conversion adwords*/ /*conversion adwords*/